Votre JavaScript est désactivé.

Merci de l'activer pour utiliser Pharmaid.

Suivez ce lien pour activer JavaScript ou contactez-nous.

Attention, votre navigateur ne permet pas de profiter de Pharmaid à 100%

Pour remédier à ce problème, nous vous proposons de télécharger un des navigateurs suivants

PHARMAID biedt een platform aan waarop de leden eigen informatie kunnen uitwisselen en contractuele betrekkingen kunnen aangaan.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is bedoeld om u in te lichten over de manier waarop PHARMAID omgaat met de persoonlijke informatie die het over de leden verzamelt.

De toegang tot het platform en zijn diensten impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding van dit beleid.
De term 'informatie' duidt op informatie over een natuurlijke of rechtspersoon die identificeerbaar is of kan zijn aan de hand van deze informatie of van de koppeling aan deze informatie aan andere informatie waarover de leden beschikken of zouden kunnen beschikken.

Het betreft de informatie die de leden aan PHARMAID verstrekken wanneer zij het platform bezoeken of het platform en de diensten gebruiken.

Ze omvat ook de waarderingen die de leden elkaar geven.

Door gebruik te maken van het platform, aanvaarden de leden dat PHARMAID deze informatie naar eigen goeddunken kan onderzoeken en bewaren.

De leden aanvaarden dat PHARMAID de accountinformatie en inhoud kan onthullen indien het meent dat de onthulling redelijkerwijs nodig is om (1) te reageren op tegen PHARMAID gerichte klachten; (2) zich naar een gerechtelijke procedure te schikken; (3) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van PHARMAID of zijn leden te beschermen.
PHARMAID zal al het mogelijke doen om de leden te informeren indien hun gegevens worden onthuld, tenzij PHARMAID verbod opgelegd krijgt om dat te doen of het PHARMAID schade zou berokkenen.
De leden kunnen hun persoonlijke informatie raadplegen, verbeteren of verwijderen.
Zij kunnen ook op elk ogenblik en zonder aanzegging hun account annuleren.

PHARMAID doet al het mogelijke om de persoonlijke informatie te beschermen tegen elke ongeoorloofde toegang, vernietiging of aantasting, maar PHARMAID kan de volstrekte veiligheid van de op de site bewaarde persoonlijke informatie niet garanderen.
PHARMAID kan op elk ogenblik zonder aanzegging en naar eigen goeddunken de manier wijzigen waarop de persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt.

PHARMAID kan zijn vertrouwelijkheidsbeleid op elk ogenblik wijzigen.
Indien het vertrouwelijkheidsbeleid ingrijpend wordt gewijzigd, zal PHARMAID zijn leden informeren door het gewijzigde vertrouwelijkheidsbeleid op de site te publiceren.
De leden kunnen schriftelijk kopieën aanvragen van hun persoonlijke informatie die PHARMAID bezit. Zo snel mogelijk na de ontvangst van een geldig schriftelijk verzoek zal een kopie van de persoonlijke informatie worden overgemaakt.

PHARMAID doet zijn best om de informatie correct, volledig en actueel te houden.
Indien persoonlijke informatie op de site verkeerd is, zal PHARMAID de nodige wijzigingen aanbrengen.
De leden kunnen ook de verwijdering van hun persoonlijke gegevens verzoeken indien zij vermoeden dat de wetgeving voor de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens wordt overtreden.