Votre JavaScript est désactivé.

Merci de l'activer pour utiliser Pharmaid.

Suivez ce lien pour activer JavaScript ou contactez-nous.

Attention, votre navigateur ne permet pas de profiter de Pharmaid à 100%

Pour remédier à ce problème, nous vous proposons de télécharger un des navigateurs suivants

1. Definitie van de diensten

X levert een online platform dat apothekers die collega's zoeken voor prestaties van beperkte duur (vervangingen) in contact brengt met apothekers die dergelijke diensten aanbieden.

Belangrijkste definities: 'Apotheek': de apotheker die een andere apotheker zoekt voor een prestatie van beperkte duur.
'Vervangingsperiode': de periode waarbinnen de prestatie geleverd wordt. Een gastgebruiker (zoals door PHARMAID naar eigen goeddunken bepaald) kan de eigenaar van het profiel een boekingsaanvraag sturen die ingaat vanaf een bepaalde dag. De eigenaar van het profiel kan dit boekingsverzoek bevestigen of te weigeren, zoals aangegeven op de website (toepassing en voorwaarden). Er kunnen verschillende aanvragen voor een boeking worden ingediend voor verschillende locaties.
'Apotheker': een lid dat eigenaar is van een profiel op de website en via de lijst op de website een boekingsaanvraag doet of diensten aanvraagt; of een lid dat niet beschikt over een profiel voor de bijbehorende inschrijving.
'Apotheek': een lid dat via de website, toepassing en diensten een listing aanmaakt.
'Lid': een persoon die het inschrijvingsproces voor een account bij PHARMAID voltooit, met inbegrip van hetgeen beschreven in de onderstaande paragraaf 'Registratie van een account'.
'Identificatie van het lid': alle gegevens die een lid op de site bevestigt. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld van alle leden.


2. Gebruiksvoorwaarden
Door gebruik te maken van de site en de daarmee gepaard gaande diensten aanvaarden de leden wettelijk gebonden te zijn door de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden'). Deze voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de site door de leden en hun deelname aan het verwijzingsprogramma.
Deze voorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst tussen de leden.
Het gebruik van de site en van de diensten in afwijking van deze voorwaarden kan de leden blootstellen aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties.
Het gebruik van de site impliceert dat de Apotheek een waardering kan publiceren van de apotheker van wie zij de diensten gebruikt.
De Apotheek geeft deze waardering altijd in eigen naam, op eigen verantwoordelijkheid en niet voor rekening van PHARMAID.
De Apotheken zullen geen enkele formulering gebruiken die de indruk kan wekken dat zij voor rekening van PHARMAID handelen.
De Apotheken verbinden zich tot de eerbiediging van de privacy van de apothekers.
In het geval van een duidelijke overtreding van de wetgeving over de bescherming van de privacy in de uitwisseling van persoonlijke informatie, kan PHARMAID illegale gegevens van rechtswege verwijderen.
Hoewel het mogelijk is dat een Apotheek niet tevreden is over de prestaties van een apotheker, wenst PHARMAID dat de commentaren hoffelijk en constructief blijven.
PHARMAID behoudt zich het recht voor om duidelijk onterechte evaluaties te verifiëren en te verwijderen.
PHARMAID zal de auteur en de betrokken apotheker op de hoogte brengen van de voorgestelde correctie.
Door de site te bezoeken of door zijn toepassingen en diensten te gebruiken, bevestigen de leden zonder voorbehoud dat zij deze voorwaarden hebben gelezen, begrepen en aanvaard.
Indien leden deze voorwaarden aanvaarden in naam van een bedrijf of een andere rechtspersoon, verklaren en waarborgen zij dat ze gemachtigd zijn om dat bedrijf of de andere juridische entiteit aan deze voorwaarden te binden.


3. Wijziging
PHARMAID behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de site, zijn toepassingen of diensten te wijzigen en om deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder aanzegging te wijzigen.
Indien PHARMAID deze voorwaarden wijzigt, zullen de wijzigingen op de site worden gepubliceerd of zullen de leden een kennisgeving ontvangen via het door X gekozen communicatiekanaal. Wij zullen bovendien de datum 'Laatste update' bovenaan deze Voorwaarden aanpassen.
Door de site te blijven bezoeken en gebruiken, aanvaarden de leden de gewijzigde voorwaarden.
Indien een lid beslist om de gewijzigde voorwaarden niet te aanvaarden, is zijn enige verweer de stopzetting van het gebruik van de site, zijn toepassingen en diensten.


4. Toegang tot de site
De site, zijn toepassingen en diensten zijn uitsluitend bestemd voor de houders van een in België erkend apothekersdiploma.
Door de site te bezoeken of de site, zijn toepassingen of diensten te gebruiken, worden de leden geacht dit diploma te houden.


5. Werking van de site
1) Algemene voorstelling van het principe van PHARMAID
PHARMAID geeft apothekers de mogelijkheid om 24 uur per dag oplossingen voor vervanging voor te stellen aan Apotheken. PHARMAID is dus een bemiddelingsdienst die elke apotheker in staat stelt om zijn beschikbaarheid bekend te maken en in overeenstemming te brengen met de behoeften van de Apotheken. Deze dienst gaat samen met een reeks hierna beschreven beheerfuncties.
2) Opdrachten voor de ontwikkeling van de website
• Scheiding tussen de inschrijving van de vervangende apothekers en die van de Apotheken. De apothekers worden uitgenodigd om hun profiel in te vullen en zo hun kansen op vervangingscontracten te vergroten.
• De apothekers voeren hun beschikbaarheid in. PHARMAID werkt als een online agenda en als een direct netwerk met de andere leden (in termen van datums en uren, gevraagde honoraria, maximale aanvaarde afstand, gekende software, gesproken talen, beheer van de tarifering per eenheid).
• De Apotheken voeren hun behoeften in (in termen van datums en uren, maximale aanvaardbare honoraria, gebruikte software, gesproken talen, beheer van de tarifering per eenheid).
• PHARMAID maakt een intelligente 'matching' mogelijk tussen vraag en aanbod, volgens een reeks criteria die worden gevraagd tijdens de inschrijving, de update van het profiel, de publicatie van de beschikbaarheid en van de aanvragen.
• De site maakt automatisch een contract op maat aan, samen met een factuur (op basis van de tussen de twee partijen overeengekomen honoraria en uren).
• PHARMAID biedt als optie een online betaalsysteem aan dat de Apotheken kunnen gebruiken om de apothekers te vergoeden.
• PHARMAID geeft een totaalbeeld van de vraag en het aanbod op een kalender. Deze informatie blijft anoniem tot een contract aan een lid wordt voorgesteld. De leden hebben in eerste instantie alleen toegang tot de selectiecriteria (gekende programma's, gesproken talen, specifieke competenties...) en niet tot de persoonlijke informatie van het andere lid. Ze krijgen dus pas na de aanvaarding van de eerste aanbieding toegang tot de gegevens van het andere lid. Deze manier van werken verzekert een mate van vertrouwelijkheid van de gebruikers tegenover de gemeenschap in haar geheel.
• De site biedt een advertentiesysteem via verschillende kanalen aan (e-mail, sms, melding) wanneer contracten worden voorgesteld. (met de mogelijkheid om een voorstel te aanvaarden of te weigeren en de auteur van het voorstel daarvan op de hoogte te brengen).
• De site biedt de leden een administratiesysteem aan, met onder meer een overzicht van alle contracten en facturen en (met behulp van lokalisatietools) van het aantal kilometers dat de apotheker heeft afgelegd.
• Er is een live chat beschikbaar, zodat PHARMAID de leden optimaal kan begeleiden.
• De site biedt een advertentiesysteem aan met filtering op de geografische zone en het type van de advertentie. Bij een antwoord op een advertentie ontvangt het lid dat de advertentie gepubliceerd heeft automatisch een melding.


6. Inschrijvingsmodaliteiten
Om toegang te krijgen tot de functies van de site moeten toekomstige gebruikers zich inschrijven, om een account aan te maken en lid te worden.
De account en de profielpagina van de leden voor het gebruik van de site en van de toepassing, worden aangemaakt op basis van de persoonlijke informatie die de leden verstrekken. De leden verplichten zich ertoe om tijdens het inschrijvingsproces correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken en ze bij te werken opdat ze altijd correct, actueel en volledig zou blijven. PHARMAID behoudt zich het recht voor om een account en de toegang tot de site, de toepassing en de diensten te schorsen of op te heffen indien de tijdens het inschrijvingsproces of later verstrekte informatie verkeerd is, bedrieglijk of in strijd met de gebruiksvoorwaarden.
Elk lid is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn wachtwoord en neemt de volledige aansprakelijkheid op zich voor alle activiteiten of handelingen in het kader van zijn account bij PHARMAID, ongeacht of het lid heeft ingestemd met deze activiteiten of handelingen. U moet elk ongeoorloofd gebruik van uw account X onmiddellijk melden aan X.


7. Advertenties
Het systeem streeft naar de ontwikkeling van aanbiedingen en vragen voor vervanging door middel van een platform waarop de kandidaten interactief prestaties kunnen aanbieden en voorstellen in principe kunnen aanvaarden.
Dit systeem creëert een netwerk. Apotheken die op zoek zijn naar een vervanger kunnen via dit netwerk meteen de aanbiedingen zien die aan hun behoeften voldoen. De beschikbare apothekers kunnen via dit netwerk hun diensten aanbieden. Het systeem zorgt ervoor dat de criteria in het profiel van de aanbieder en de criteria ingevoerd door de aanvrager met elkaar overeenkomen.
PHARMAID is nooit een partij in de overeenkomsten die tussen de Apotheek en de apotheker worden afgesloten.
Alleen de leden zijn bevoegd om erop toe te zien dat hun gegevens correct zijn.
Indien een account wegens om het even welke reden wordt geannuleerd of geschorst, zal PHARMAID zonder aanzegging of vergoeding zijn gegevens verwijderen.


8. Kwaliteit van de informatie
PHARMAID geeft geen waarborgen aangaande de leden of de gepubliceerde en uitgewisselde informatie.
Hun aanwezigheid op de site impliceert geen goedkeuring van hun inhoud door PHARMAID.
Volgens deze voorwaarden zijn de leden verplicht om exacte informatie te verstrekken.
Elke verwijzing op de site naar de gegevens van een lid betekent uitsluitend dat het lid zich heeft ingeschreven op het door de site aangeboden systeem.
PHARMAID geeft geen enkele waarborg aangaande de identiteit en de kwaliteiten van het lid.
PHARMAID heeft uitsluitend tot doel de leden informatie aan te bieden die hen helpt bij de beoordeling van apothekers die in het verleden vervangingsprestaties hebben geleverd.
Elke persoon is gerechtigd om kosteloos de rechtzetting te eisen van alle onnauwkeurige persoonsgegevens die hem aangaan.
Aangezien het gebruik van de site de aanvaarding van deze voorwaarden impliceert, verbinden de leden zich er onherroepelijk toe PHARMAID niet aansprakelijk te stellen en geen juridische stappen te ondernemen tegen PHARMAID met betrekking tot de inhoud van de informatie.


9. Beheer van de vraag
De apotheker moet een boekingsverzoek binnen de gegeven termijn ofwel bevestigen, ofwel afwijzen, zo niet zal het vervangingsverzoek automatisch vervallen.
Als de apotheker zijn beschikbaarheid bevestigt, zijn alleen de betrokken leden verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract, met behulp van het modelcontract dat PHARMAID op de site ter beschikking stelt.
PHARMAID wijst elke aansprakelijkheid af indien wordt afgeweken van dit modelcontract of indien een ander contract wordt gebruikt.
Indien de apotheker verzuimt om een door hem aanvaarde aanvraag na te komen, zal hij daar zelf de verantwoordelijkheid voor dragen. De aanvaarding van een vervangingsverzoek schept een juridische band, met gevolgen die in het modelcontract op de site worden beschreven; PHARMAID aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.


10. Gedrag van de leden
Door de site te gebruiken, verbinden de leden zich ertoe:
o de site niet te gebruiken (i) op een wijze die strijdig is met het vertrouwelijkheidsbeleid of de gebruiksvoorwaarden; of (ii) op een wijze die de privacy- of andere rechten van de leden van PHARMAID of van derden schendt;
o de site niet te gebruiken voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk door deze voorwaarden worden toegelaten;
o de toegang tot de site of tot informatie die hij bevat niet te gebruiken voor doeleinden die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden voorzien;
o geen inbreuk te maken op de rechten van PHARMAID of van de andere leden, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun intellectuele eigendom, de vertrouwelijkheid, de publiciteit of het contractrecht;
o geen persoonlijke informatie van een ander lid te verzamelen of te bewaren, tenzij met het oog op transacties in het kader van de door de site aangeboden diensten;
o zich niet met valse informatie op de site in te schrijven;
o de site en zijn gegevens niet te gebruiken om een concurrerend systeem te ontwikkelen;
o geen inhoud te publiceren of door te sturen die: (i) de morele rechten of andere intellectuele of privacyrechten schendt; (ii) een schending vormt van een toepasselijke wet of reglementering, of gedrag aanmoedigt dat een degelijke wet of reglementering schendt, met burgerrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg; (iii) bedrieglijk, vals of misleidend is (rechtstreeks of door informatie achter te houden of niet bij te werken); (iv) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of kwetsend is; (v) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat of intimidatie van een ander lid inhoudt; (vi) promotie maakt voor illegale of schadelijke activiteiten;
PHARMAID is gerechtigd om overtredingen van de bovenstaande verbintenissen te vervolgen en kan van rechtswege gegevens wissen of een account deactiveren of opheffen wegens een inbreuk op deze bepaling of op deze voorwaarden.
PHARMAID kan informatie over een lid vrijgeven indien de directie daartoe wettelijk verplicht is, hetzij (i) om zich te verdedigen tegen vorderingen tegen PHARMAID in het kader van een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld dagvaardingen of bevelschriften), hetzij (ii) om de rechten of de veiligheid van PHARMAID en zijn leden te beschermen.
De leden erkennen dat PHARMAID geenszins verplicht is om toezicht te houden op de toegang tot of het gebruik van de site, maar wel gerechtigd is om dat te doen; hetzij met het oog op het beheer en de verbetering van de site, hetzij om de naleving van bovenstaande verbintenissen te verzekeren, de toepasselijke wetten na te leven of de injuncties van een rechtbank of een administratieve overheid te gehoorzamen.
PHARMAID behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanzegging elke inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te maken die het naar eigen goeddunken wegens om het even welke reden onaanvaardbaar vindt.
Informatieplicht
De leden zijn als enigen verantwoordelijk voor de melding aan de overheid van elk gedrag van een ander lid dat inbreuk maakt op de toepasselijke wetten en reglementen.


11. Bescherming van de privacy
De leden aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt volgens de bepalingen van het Vertrouwelijkheidsbeleid, dat integraal deel uitmaakt van deze voorwaarden.


12. Intellectueel eigendom
De site, zijn diensten en zijn inhoud worden beschermd door de wettelijke bepalingen die het intellectuele eigendom beschermen.
De leden erkennen dat de site, de bijbehorende diensten en de inhoud, met inbegrip van alle aanverwante intellectuele eigendomsrechten, het exclusieve eigendom van PHARMAID zijn.
13. Gebruik van inhoud
Onder voorbehoud van de naleving van deze voorwaarden geeft PHARMAID zijn leden een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op (i) toegang voor uitsluitend persoonlijke doeleinden en (ii) toegang en raadpleging van alle inhoud over een lid, uitsluitend voor persoonlijke doeleinden en in naleving van deze voorwaarden.
Dit toegangs- en gebruiksrecht zijn strikt persoonlijk en kunnen in geen geval worden overgedragen.


14. Inhoud
PHARMAID geeft zijn leden naar eigen goeddunken de mogelijkheid om gegevens en waarderingen over ander leden te publiceren.
De leden erkennen dat zij als enigen verantwoordelijk zijn voor de volledige inhoud van de informatie die zij op de site plaatsen.


15. Bezwaar
Elk lid dat bezwaar maakt tegen de inhoud van over hem of haar gepubliceerde informatie, kan dit melden aan PHARMAID, waarna PHARMAID een bemiddeling zal starten.
PHARMAID zal in geen geval oordelen over de juistheid van deze informatie, behoudens in de in artikel 10 bedoelde hypotheses.
Het enige verweer van een lid dat het niet eens is met deze informatie, is verzoeken dat PHARMAID zijn account verwijdert, of zelf het account verwijderen.


16. Duur - Opzegging
PHARMAID kan het account van een lid verwijderen zonder zich te moeten verantwoorden, met verzending van een kennisgeving met een aanzegging van 30 kalenderdagen.
Een lid kan de verwijdering van zijn account vragen zonder zich te moeten verantwoorden, met verzending van een kennisgeving met een aanzegging van 30 kalenderdagen.


17. Aansprakelijkheid
PHARMAID geeft geen enkele waarborg aangaande de kwaliteit van de vervangingsaanbiedingen, behoudens de raadpleging van de geschiedenis van de op de site gepubliceerde waarderingen.
PHARMAID herinnert eraan dat het geen enkele waarborg geeft aangaande de waarachtigheid of volledigheid van de inhoud van de uitgewisselde informatie.
De leden zijn als enigen verantwoordelijk voor hun communicatie en transacties met andere leden.
PHARMAID geef geen enkele waarborg aangaande het gedrag van de leden.
De leden aanvaarden dat zij PHARMAID, zijn directie, bestuurders, werknemers en agenten zullen vrijwaren van alle vorderingen, verliezen en kosten, met inbegrip van gerechts- en boekhoudkosten, in verband met (1) de toegang tot of het gebruik van de site of de schending van de voorwaarden; (2) de inhoud van de informatie;


18. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht


Alleen de handelsrechtbank van Luik – divisie Luik is bevoegd voor en alleen het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden van de site van PHARMAID.